• حتما از حروف و اعداد انگلیسی استفاده شود.
  • حداقل 8 کاراکتر.
    کلمه عبور باید حداقل قدرت ضعیف را داشته باشد.
    شاخص قدرت
    • آدرس حمل و نقل