قوانین بلوک سقفی پلی استایرن

بلوک پلی استایرن

بلوک سقفی پلی استایرن باید چگونه باشند؟

بلوک های سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردی از قبیل ایمنی در برابر آتش ، رواداری های ابعادی ، مقاومت مصالح (که می تواند با دانسیته مصالح ارتباط داشته باشد) شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت گردد. بنابراین لازم است تا مشخصات بلوک تولیدی با ضوابط زیر انطباق داشته و در اجرا نیز از روشها و محافظتهای صحیح بهره گیری گردد. بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید علاوه بر تطابق با این ضوابط ، مانند سایر سیستم های ساختمانی به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و آئین نامه های مصوب مرتبط مطابقت نماید.

۱ – الزامات

۱-۱ تنها استفاده از انواع کند سوز شده بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده ازانواع غیر کند سوز ممنوع است.تولیدکنندگان موظف می باشند مدارک لازم دال بر استفاده از مواد اولیه از نوع کند سوز شده برای تولید بلوک را به شرح زیر ارائه نمایند:
الف – مواد اولیه ( پودر پلی استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی) باید از نوع کند
سوز باشد.
در این زمینه باید مدارک فنی معتبر از کارخانه فروشنده مواد اولیه اخذ گردد. مدارک فوق باید قرار گرفتن ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی ، در یکی از گروه های زیر نشان دهد.
گروه D یا گروه های بهتر از آن( مطابق با استاندارد EN١٣۵٠١-١)
گروه B-١ یا گروه های بهتر از آن( مطابق با استاندارد DIN ۴١٠٢)
تیپ A مطابق با استاندارد BS٣٨٣٧-١
گروه A مطابق با استاندارد ASTME ٨۴
ب – اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دال بر کند سوز بودن

دانه های یونالیت

محصول

مطابق با شرایط ذکر شده در بند الف .
۱-۲ برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود . پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار گردد. (اتصال مستقیم به بلوک پلی استایرن ) مانند گچ کاری
مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی ( به تنهایی قابل قبول نیست)

انواع پوششهای مورد پذیرش به شرح زیر می باشند:
* پوشش گچ یا پوششهای محافظ پایه گچ – پرلیت یا گچ – ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل ۱٫۵سانتی متر که به نحو مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه ای مهار شده باشد.
۱-۳ اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی ( اعم از معمولی یا دارای انواع شیار ) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا” باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها ( ظیر سیستم راپیتس) استفاده شود. لذا تولید کنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد ، خودداری نمایند.
۱-۴ از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل ( مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحد های تجاری ، اداری مستقل و غیره ( در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند . این دیوارها باید از لایه بلوکها ی پلی استایرن عبور کرده و تا سقف سازه ای ( یعنی زیر تیرچه یا بتن ) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود به گونه ای که بلوکهای پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگرجدا شده اند ، جلوگیری گردد.
۱-۵ انبار کردن بلوکها در کارگاه ساختمانی : بلوکهای پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال ( نظیر رنگها ، حلالها یا زباله های فابل اشتغال) نگهداری شوند . محل نگهداری باید به گونه ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده های داغ یا جرقه های ناشی از جوشکاری یا هر گونه شی ، داغ دیگر با بلوکها در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود.محل انبار اصلی بلوکها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار انبار اصلی جلوگیری شود.
۱-۶ توصیه می گردد که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از ۶۰متر مکعب خودداری شود . در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از ۶۰متر مکعب ، بلوکها به قسمتهای با حجم حداکثر ۶۰ متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل ۲۰متر فاصله وجود داشته باشد.
۱-۷ کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوکها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوکها الزامی است . تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگهداری بلوکها پیش بینی گردد.

۲ – الزامات مکانیکی

۱-۲ حداقل مقاومت بلوکهای تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با ۲۰۰کیلو گرم به ازای هر ۳۰سانتی متر طول بلوک باشد. این بار باید در نواری به عرض حداکثر ۷سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود.
تذکر : آزمایشها نشان می دهند که به علت تفاوتهای موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید چگالی دقیقی برای کسب مقاومت مذکور در فوق نمی توان مشخص کرد با این وجود به عنوان یک راهنمای کلی انتظار می رود که در صورت تولید مناسب ، بلوکهای با عرض ۵۰و ارتفاع ۲۵ سانتی متر با دانسیته حدود ۱۳-۱۴کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب شود . ضمنا” با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه ، فرایند تولید و ضخامت بلوک ، هر چه که عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتری برای کسب مقاومت لازم نیاز خواهد بود.
۲-۲ لازم است تا کارخانجات تولید کننده بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده دارای آزمایشگاه حداقل برای کنترل رواداری های ابعادی و باربری بلوک باشند در این آزمایشگاه باید باربری بلوکها با استفاده از جک با بار معادل ۲۰۰کیلو گرم و بصورت نواری بر روی بلوکهای به طول ۳۰سانتی متر مورد آزمایش قرار گیرد )مطابق شکل زیر( بلوکی که به این شکل آزمایش می شود ، نباید دچار هیچگونه شکست یا گسیختگی گردد.
۲-۳ استفاده از بلوکهای با طول کمتر از ۳۰سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته باشد.لذا به مصرف کنندگان توصیه می شود از به کار بردن بلوکهای با طول کمتر خودداری نمایند. همچنین هر گونه تولید و یا ارائه بلوکهای به طول کمتر از ۳۰سانتی متر به مصرف کنندگان ممنوع است.
۲-۴ استفاده از بلوک های توخالی با طول کمتر از بلوک کامل ( برش آن به قطعات کوچکتر از
یک بلوک کامل ) ممنوع است.
۲-۵ برای بلوک های دارای حفره که درابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پلهای اصلی یا در مجاورت تیرهای عرضی و یا در محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد قرار می گیرند به منظور جلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن باید تمهیدات لازم برای بستن حفره های بلوک به وسیله در پوشها با پر کننده های مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا از ورود بتن به داخل آن جلوگیری شود و یا اصولا” در این قسمتها از بلوک های توپر استفاده شود.

اجرا با بلوک پلی استایرن
اجرای سقف با بلوک پلی استایرن

۳ – الزامات ابعادی

۳-۱ عرض لبه نشیمن بلوکها در محل قاعده باید ± ۲۷ ۲میلی متر باشد.
۳-۲ رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع ۵و قاعده ۵سانتی متر الزامی است.
۳-۳ حداکثر رواداری طول ، عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعلام شده به شرح زیر باشد.
طول بلوک در هر نقطه حداکثر ±۵ میلی متر به ازای هر متر طول اسمی بلوک و عرض بلوک حداکثر ±۳ میلی متر با عرض اسمی بلوک می تواند تفاوت داشته باشند.
ضخامت هیچ نقطه اندازه گیری شده از بلوک نباید بیش از ±۵میلی متر با مقدار اسمی تفاوت داشته باشد.
۳-۴ کلیه لبه های بلوک ( به غیر از محلهای پخی در لبه های فوقانی ) باید گونیا باشند. رواداری
مجاز برای انحراف از گونیا بودن لبه های طولی و عرضی حداکثر ±۵میلی متر به ازای هر ۱۰۰۰
میلی متر طول یا عرض نمونه می باشد حداکثر انحراف از گونیا بودن لبه ضخامت ±۳میلی متر می باشد.

بلوک پلی استایرن
بلوک مادر در حال تولید

۴ – مشخصات ظاهری

۴-۱ بلوکها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند سطح بلوک باید نسبتا” صاف باشد و بین دانه های پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد.
۴-۲ لازم است تا نام تولید کننده ، کند سوز بودن محصول ، ابعاد بلوک ( طول ، عرض و ضخامت) و حداقل چگالی بلوک بر روی تمام بلوکهای تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود.در صورت استفاده از چاپ یا برچسب این کار باید به نحو تثبیت شده صورت گیرد به گونه ای که امکان پاک شدن یا برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوء استفاده توسط افراد وجود نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *